Algemene Voorwaarden van De Heuvel Gallery, Heuvelring 35-37, 5038 CJ Tilburg, een handelsnaam van HG Exploitatie B.V. en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 53695119.

 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de door De Heuvel Gallery (hierna DHG) te verrichten diensten en/of te leveren goederen.

1.2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of goederen. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

1.3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijkingen zijn overeengekomen.

1.4. Indien de algemene voorwaarden van DHG eenmaal van toepassing zijn verklaard, is de laatst geldende versie ook zonder nadere van toepassing verklaring, van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.

1.6. Algemene voorwaarden die door opdrachtgever van DHG worden gehanteerd en/of van toepassing worden verklaard, zijn nooit van toepassing op met DHG gesloten overeenkomsten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door DHG is ingestemd. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met DHG in een contractuele relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan.

1.7. DHG behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1.8. DHG is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.

1.9. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden en/of de met opdrachtgever gesloten overeenkomst niet voorzien, zijn van toepassing de laatst geldende versie van de Uniforme Voorwaarden Horeca, zoals gedeponeerd bij de rechtbank te Den Haag.

 1. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Aanbiedingen, acties, offertes en prijzen van DHG zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Een door opdrachtgever verkregen optie is eveneens vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen en acties zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt cq. zolang de actie geldt.

2.2. Een op naam gestelde aanbieding, optie of offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn staat vermeld. Na deze termijn komt de aanbieding, optie of offerte te vervallen en kan DHG de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.

2.3. Een overeenkomst met DHG komt tot stand op het moment dat een opdracht of bestelling van opdrachtgever door DHG wordt ontvangen. DHG kan aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging zenden, waarin de overeengekomen afspraken staan weergegeven. Een overeenkomst kan door DHG worden ontbonden in geval opdrachtgever niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden niet heeft voldaan. In dat geval zal DHG opdrachtgever dit binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst mededelen.

2.4. Opdrachtgever en DHG komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 2.3 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van DHG gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet zulks toelaat.

2.5. Wijzigingen in en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn bindend indien deze schriftelijk door DHG aan opdrachtgever zijn bevestigd.

2.6. Overeenkomsten voor een opdrachtgever, aangegaan door een tussenpersoon, al dan niet in naam van de opdrachtgever, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersoon te zijn gesloten.

2.7. DHG kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen van DHG.

2.8. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, etc. met betrekking tot aanbiedingen en acties en kenmerken van goederen (bijvoorbeeld maten of gewichten) of diensten die worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. DHG garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, acties, goederen en diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.9. Alle in een aanbieding, actie, optie, offerte of overeenkomst verwerkte of daarbij gevoegde afbeeldingen, tekeningen, informatie en/of ideeën dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht, en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij DHG berusten. De bedoelde bescheiden blijven altijd eigendom van DHG. DHG behoudt zich het recht voor die bescheiden terug te vorderen.

 1. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en overige heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2. In geval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is DHG gerechtigd de in haar aanbiedingen vermelde en in haar overeenkomsten overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

3.3. Indien DHG en opdrachtgever zijn overeengekomen dat DHG ten behoeve van opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is DHG gerechtigd de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan opdrachtgever.

3.4. Een prijsverhoging als bedoeld in lid 2 en 3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.5. Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.

3.6. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in lid 2 of 3, dient plaats te vinden tegelijk met (de laatste termijn van) de totaalprijs.

3.7. Indien DHG een samengestelde aanbieding heeft gedaan, bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel afgegeven prijs.

3.8. Opdrachtgever is de prijs verschuldigd die DHG in haar orderbevestiging heeft vermeld, dan wel in de overeenkomst staat opgenomen. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst met DHG, door DHG worden gecorrigeerd.

 1. Prijzen afhankelijk van aantal gasten

4.1. Indien de door DHG overeengekomen prijs direct afhankelijk is van het aantal personen, dient opdrachtgever uiterlijk 14 dagen voordat DHG goederen dient te leveren danwel diensten dient te verrichten, het definitieve aantal personen op te geven. Het door opdrachtgever opgegeven aantal personen (danwel bij opdracht danwel uiterlijk 14 dagen voor levering of dienstverlening) is bindend en bepalend voor de uiteindelijke totaalprijs.

4.2. De totaalprijs is veelal samengesteld uit verschillende componenten, zoals facilitaire kosten, garderobe/toiletten, drankarrangementen, spijzen, entertainment, techniek, licht/geluid, op- en afbouw, overheadkosten etc. en op basis van het aantal gasten zoals genoemd in de overeenkomst. Zodra het aantal gasten wijzigt ten opzichte van het aantal genoemd in de overeenkomst, heeft dit consequenties voor deze componenten. Zodoende kan bij grotere wijzigingen niet worden vastgehouden aan de prijs per persoon zoals in de overeenkomst genoemd.

4.3. Indien een wijziging plaatsvindt in het aantal gasten dat kleiner is dan 10% van het eerder opgegeven aantal gasten, wordt de totaalprijs vermeerderd of verminderd conform de overeengekomen prijs per persoon.

4.4. Indien een verlaging plaatsvindt van het aantal gasten dat groter is dan 5% van het eerder opgegeven aantal gasten zal tussen opdrachtgever en DHG alsdan een nieuwe opdrachtbevestiging worden toegestuurd. Een en ander conform eventueel overleg tussen opdrachtgever en DHG.

4.5. Wanneer blijkt dat DHG op de leveringsdatum voor meer personen dan door opdrachtgever opgegeven moet leveren, is DHG gerechtigd om ofwel de levering aan meer personen dan opgegeven te weigeren, ofwel de levering aan deze extra personen te accepteren tegen de overeengekomen prijs per persoon.

 1. Betaling

5.1. Indien schriftelijk geen andere betalingsafspraken zijn overeengekomen, geldt dat bij totstandkoming van de overeenkomst een termijnbetaling dient plaats te vinden. Facturatie vindt plaats middels een aanbetaling van 10% na opdrachtbevestiging. Uiterlijk vier weken voor de levering van goederen aan of het verrichten van diensten voor opdrachtgever dient een termijnbetaling plaats te vinden van 70% van de overeengekomen totaalprijs. Uiterlijk twee weken na de levering van goederen aan of het verrichten van diensten voor opdrachtgever dient betaling van het restantbedrag (uiteindelijk factuurbedrag minus aanbetaling) plaats te vinden.

5.2. Het niet tijdig betalen van de aanbetaling geldt als een annulering door opdrachtgever, en alsdan is artikel 6.1 van overeenkomstige toepassing.

5.3. Ingeval door DHG een betalingstermijn is overeengekomen, geldt dat door het enkele verstrijken van de betalingstermijn, opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. DHG is alsdan gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden of (verdere) levering van goederen en/of het verrichten van diensten op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5.4. Bij niet of niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag van betaling, over het openstaande saldo aan DHG een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een deel van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

5.5. Ten laste van opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die DHG als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen moet maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,00 exclusief BTW.

5.6. Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van DHG zekerheid te stellen voor al hetgeen hij uit hoofde van of in verband met overeenkomsten of de niet-nakoming daarvan aan DHG verschuldigd is ter voldoening van al zijn huidige danwel toekomstige schulden aan DHG, uit welke hoofde dan ook.

5.7. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting en/of ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien. DHG heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk, van opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

5.8. Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van achtereenvolgens gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, rente, schade en de hoofdsom.

 1. Annulering

6.1. Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien DHG het aanbod niet onmiddellijk verwerpt. (a) Bij annulering meer dan drie maanden voor de (eerste) dag van uitvoering en/of levering is opdrachtgever gehouden 10% van de totaalprijs aan DHG te betalen. (b) Bij annulering binnen 3 maanden voor de (eerste) dag van uitvoering en/of levering 15% (c) Bij annulering binnen 2 maanden voor de (eerste) dag van uitvoering en/of levering 35% (d) Bij annulering binnen 1 maand voor de (eerste) dag van uitvoering en/of levering 65% (e) Bij annulering binnen 14 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering en/of levering 85% (f) Bij annulering binnen 7 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering en/of levering 100% DHG behoudt zich het recht voor op vergoeding van de totale door haar geleden schade als gevolg van de annulering.

6.2. Annulering kan uitsluitend aangetekend schriftelijk per brief plaatsvinden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de aangetekende schriftelijke annulering DHG heeft bereikt. Aan een mondelinge/elektronische annulering kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.

6.3. DHG behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften te annuleren, ook indien de opdracht al bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt tevens indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van de overeenkomst te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van mededelingen door opdrachtgever, dat DHG de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Een en ander geldt als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.1 is alsdan van overeenkomstige toepassing.

6.4. DHG is gerechtigd om, in plaats van haar in lid 3 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is DHG alsnog gerechtigd de in lid 3 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

6.5. In geval van annulering komt opdrachtgever, vooral bij overmacht, wellicht voor de nodige kosten te staan. Daarom geeft DHG het advies om de aan DHG verstrekte opdracht te verzekeren, zodat opdrachtgever een dekking heeft van het mogelijke financiële risico.

 1. Uitvoering van dienstverlening

7.1. De uitvoering van de overeenkomst door DHG is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, de opgegeven omstandigheden en aantallen. Opdrachtgever is gehouden alle door DHG verlangde gegevens en informatie te verstrekken, evenals alle overige gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst door DHG. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan DHG verstrekte gegevens en informatie.

7.2. Indien DHG bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever te verstrekken informatie, kan opdrachtgever DHG niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang opdrachtgever niet alle verlangde informatie cq. niet de juiste informatie heeft verstrekt.

7.3. Wordt de levering van goederen en/of het verrichten van diensten door DHG vertraagd door toedoen van opdrachtgever, dan is DHG gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen.

7.4. DHG mag bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten, naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.

7.5. Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met DHG voortvloeiende verplichting niet nakomt, heeft DHG het recht de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling danwel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan DHG verschuldigd is, direct opeisbaar.

7.6. DHG is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van DHG een goede en efficiënte uitvoering van de overeenkomst bevordert.

7.7. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is (bijvoorbeeld een vergunning), draagt DHG zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming, zulks op kosten van opdrachtgever. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.

7.8. Indien DHG goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van de goederen (spijzen en/of drankarrangementen), vanaf het moment van aflevering, op voorwaarde dat de goederen worden opgeslagen volgens de instructies van DHG.

7.9. Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever goederen (spijzen en/of drankarrangementen) van DHG van de locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

7.10. DHG levert geen beveiligings- of medisch personeel. Opdrachtgever is er dan ook zelf verantwoordelijk voor dat er op locatie tijdens een evenement, in de meest ruime zin des woords, voldoende veiligheidsmedewerkers en/of EHBO-ers aanwezig zijn, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld in de opdrachtbevestiging.

7.11. Indien opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat DHG in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten, dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 14 dagen, aan DHG schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. DHG zal in voorkomende gevallen door opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van DHG zoals bepaald in artikel 15.

7.12. Overeenkomsten die tussen DHG en opdrachtgever worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van goederen en/of verrichten van diensten, worden, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen, aangegaan voor de duur van één jaar.

7.13. Een overeenkomst als bedoeld in lid 12 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn of wanneer opdrachtgever zijn overeenkomst met DHG vervangt door een overeenkomst van een grotere omvang.

7.14. Een overeenkomst als bedoeld in lid 12 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd, waarbij een opzegtermijn van minimaal zes kalendermaanden in acht dient te worden genomen, tenzij schriftelijk een andere opzegtermijn is overeengekomen.

7.15. DHG heeft het recht een overeenkomst als bedoeld in lid 12 tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door opdrachtgever verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd. Bij opzegging als bedoeld in dit lid is DHG niet gehouden tot enige schadevergoeding.

7.16. Een opzegging, door welke partij dan ook, dient schriftelijk -per aangetekend schrijven- plaats te vinden.

 1. Huurprijzen DHG

8.1. Binnen DHG zijn diverse ruimten, met verschillende capaciteit, te huur. Op enig moment zijn van toepassing de voor dat betreffende jaar op 1 januari van dat betreffende jaar door DHG vastgestelde huurprijzen.

 1. Bij dienstverlening op locatie DHG

9.1. Exclusiviteit van de gereserveerde ruimte wordt enkel tijdens gebruik gegarandeerd. Exclusiviteit van de overige ruimtes of het gehele gebouw, dan wel van ruimtes bij niet-gebruik, wordt niet gegarandeerd maar wordt indien gewenst geboden tegen nader te bepalen voorwaarden en/of financiële vergoeding.

9.2. De sluitingstijd wordt in overleg vastgesteld. Cadeaus kunnen enkel in overleg en met toestemming van de directie van DHG binnen DHG worden achtergelaten.

9.3. Het is niet toegestaan om binnen, dan wel buiten DHG, met rijst, confetti e.d. te strooien of partypoppers en/of vuurwerk te gebruiken tenzij dit anders schriftelijk is overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

9.4. Attributen en versieringen, door gasten meegenomen ten behoeve van voordrachten e.d. dienen door hen opgeruimd en na afloop meegenomen te worden.

9.5. Kinderen kunnen enkel onder toezicht van ouders of oppas in en rondom DHG verblijven.

9.6. Bij buitensporige vervuiling van het gebouw brengt DHG extra schoonmaakkosten (€ 450,-) bij opdrachtgever in rekening.

9.7. Bij elk evenement waar techniek gebruikt wordt, is het verplicht om minimaal één persoon van DHG af te nemen ten behoeve van de technische ondersteuning.

 1. Muziek, geluid en volume

10.1. DHG is hinderwet-plichtig. Dit houdt in dat de ramen en deuren van de DHG gesloten dienen te blijven wanneer een disco of een live orkest speelt. Het maximaal toelaatbaar volume met gesloten deuren bedraagt 95 dB. In alle overige gevallen bepaalt het aantal decibellen van de geluidsbron/instrumenten of de deuren al dan niet gesloten dienen te zijn.

10.2. In verband met mogelijke overlast voor de buren is het niet toegestaan om na 23.00 uur buiten massaal afscheid te nemen of anderszins geluidsoverlast te veroorzaken.

10.3. De opdrachtgever is bij de verzorging van muziek zelf verantwoordelijk voor de afdracht van auteursrechten bij Sena (www.sena.nl/gebruikers) en dient zelf toestemming aan te vragen bij Buma/Stemra (www.bumastemra.nl/muziekgebruikers).

 1. Bij dienstverlening op locatie opdrachtgever: transport en werkomstandigheden

11.1. Tenzij anders wordt overeengekomen, is de keuze van het transport van goederen aan DHG. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. DHG is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan van de goederen door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot inontvangstneming van de goederen, dan is DHG gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee DHG aan haar leveringsplicht heeft voldaan. DHG behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.

11.2. Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan DHG, naar behoren van DHG zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertraging ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin door DHG moet worden gewerkt, onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.

11.3. Opdrachtgever geeft DHG de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu.

11.4. Indien opdrachtgever niet heeft voldaan aan haar verplichtingen ingevolge het bepaalde in lid 1 t/m 3, is DHG gerechtigd zelf maatregelen te treffen teneinde het werk ongestoord doorgang te kunnen laten vinden, en is DHG gerechtigd de kosten daarvan aan opdrachtgever door te berekenen. Voor alle schade die DHG lijdt door het niet nakomen door opdrachtgever van zijn verplichtingen ingevolge het bepaalde in lid 1 t/m 3, is opdrachtgever jegens DHG aansprakelijk.

 1. Bij dienstverlening op locatie opdrachtgever: verplichtingen opdrachtgever

12.1. Alle glaswerk, serviesgoed, tafels, stoelen, linnengoed en andere door DHG ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van DHG. Indien goederen van DHG achterblijven op locatie, moeten deze door opdrachtgever aan DHG geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn gasten veroorzaakt, moet door opdrachtgever aan DHG tegen kostprijs worden vergoed.

12.2. Opdrachtgever is verplicht de door DHG ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1, slechts overeenkomstig eventuele aanwijzingen van DHG te gebruiken, en in het bijzonder is opdrachtgever verplicht om de door DHG ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1 aan DHG te retourneren in de staat en op de wijze zoals deze door DHG aan opdrachtgever zijn aangeleverd, althans conform de afspraken die daaromtrent tussen partijen zijn gemaakt. Indien hiervan geen sprake is, is DHG gerechtigd alle daaruit voor DHG voortvloeiende kosten (waaronder arbeidsuren van haar personeel) aan opdrachtgever door te berekenen.

12.3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de door DHG ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1, te verhuren of anderszins beschikbaar te stellen aan derden. Voor eventuele schade voor DHG die hiervan het gevolg is, is opdrachtgever jegens DHG aansprakelijk.

12.4. De opdrachtgever draagt bij een cateringopdracht zorg voor maaltijden voor de medewerkers van DHG.

 1. Reclame

13.1. Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen is overgekomen. Indien er naar het oordeel van opdrachtgever sprake is van een gebrek in de uitvoering, dient DHG daarvan direct -zo mogelijk- schriftelijk op de hoogte te worden gebracht. Betreft de opdracht het leveren van goederen, dan is opdrachtgever verplicht direct na de levering de goederen grondig te controleren op gebreken, en bij aanwezigheid daarvan DHG direct schriftelijk op de hoogte te brengen. Bij klachten over de kwaliteit van spijzen- en/of drankarrangementen, dient opdrachtgever deze binnen 2 uur na levering aan DHG te melden, zodat DHG de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen.

13.2. Reclames dienen het liefst direct schriftelijk te worden gemeld, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen na levering van de goederen of uitvoering van de opdracht. Uitgangspunt bij reclames zijn de tussen partijen overeengekomen afspraken. Kennelijke druk-, schrijf- en/of telfouten, danwel onduidelijkheden in aanbiedingen, orderbevestigingen en/of overeenkomsten binden DHG niet.

13.3. Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht cq. een onderdeel van het geleverde, geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie cq. de totaal geleverde goederen af te keuren.

13.4. DHG aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, danwel door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen voorziene of onvoorziene omstandigheden alsmede weersomstandigheden, die het uitvoeren van de overeenkomst door DHG onmogelijk of bezwaarlijk maakt.

13.5. Indien de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief ter kennis van DHG te worden gebracht. Reclames die DHG na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 8 dagen bereiken, hoeven door DHG niet meer in behandeling genomen te worden. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.

 1. Overmacht

14.1. Ingeval van overmacht is DHG niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht.

14.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd, bemoeilijkt en/of in redelijkheid niet van DHG kan worden verlangd. Tot die omstandigheid behoren onder meer weersomstandigheden, verkeersopstoppingen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van DHG, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden, niet, niet tijdige en/of niet volledige beschikbaarheid van door opdrachtgever zelf te verzorgen voorzieningen en/of omstandigheden.

14.3. Indien in een overeenkomst specifiek is opgenomen dat een bepaalde medewerker van DHG werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zal verrichten, is er tevens sprake van overmacht indien deze medewerker, om welke reden dan ook, niet in staat kan worden geacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het is DHG toegestaan alsdan een andere medewerker de werkzaamheden te laten verrichten.

14.4. Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten, is DHG op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

14.5. Indien een periode van overmacht korter dan twee maanden duurt, zal opdrachtgever DHG de gelegenheid moeten geven haar verplichtingen alsnog na te komen, tenzij het naar partijen bekend is, dat de overeengekomen leveringsdatum een fatale datum betreft.

14.6. Indien een periode van overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn partijen gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst schriftelijk, per aangetekend schrijven, te ontbinden, zonder dat daardoor voor één der partijen een recht op schadevergoeding ontstaat. Eventuele aanbetalingen zullen alsdan worden terugbetaald, waarbij DHG gerechtigd is de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten op de aanbetalingen in mindering te brengen.

14.7. Opdrachtgever is, behoudens het bepaalde in lid 6, niet bevoegd de overeenkomst wegens overmacht te beëindigen.

 1. Aansprakelijkheid

15.1. DHG is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook (diefstal, vermissing en/of beschadiging van goederen daaronder begrepen), geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van DHG.

15.2. Voor vermissing of beschadiging van (on)roerende goederen uit of aan het interieur of exterieur van DHG, aantoonbaar veroorzaakt door opdrachtgever en/of diens gasten, wordt opdrachtgever door DHG aansprakelijk gehouden.

15.3. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aard van het evenement, de omstandigheden en/of de aantallen, is DHG, onverminderd het bepaalde in artikel 4, niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen daarvan.

15.4. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten, is DHG niet aansprakelijk. Iedere eventuele aansprakelijkheid van DHG, uit welke hoofde dan ook, is steeds beperkt tot de totaalprijs van de overeenkomst danwel, indien dat meer is, het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door DHG gesloten verzekering wordt vergoed.

15.5. Indien de verhouding van de aan opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door DHG te vergoeden schade worden gematigd.

15.6. Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat DHG toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1 t/m 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

15.7. Bij dienstverlening op locatie wordt opdrachtgever te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van DHG tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtgever, derden of DHG aan de ruimte toegebrachte schade, aanvaardt DHG geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart DHG voor alle aanspraken van derden ter zake.

15.8. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor DHG en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens gasten, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.

15.9. DHG is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.

15.10. Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke- of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op alle aanbiedingen, acties, offertes en overeenkomsten van en met DHG is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen, acties of offertes van DHG of overeenkomsten die met haar zijn gesloten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.